Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Bài 1 - Tính chất hóa học của oxit - Khái quát phân loại oxit
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 2 - Một số oxit quan trọng - Canxi oxit ( Tiết 1 )
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 2 ( tiết 2 ) - Một số oxit quan trọng- Lưu huỳnh đioxit
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 3 - Tính chất hóa học của axit
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 4 - Một số axit quan trọng - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 4 - Một số axit quan trọng - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 5 - Luyện tập về tính chất hóa học của oxit và axit
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 7 - Tính chất hóa học của bazơ
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 8 - Một số bazơ quan trọng ( tiết 1 )
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 8 - Một số bazơ quan trọng ( Natri hidroxit )
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 9 - Tính chất hóa học của muối ( tiết 1)
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 9 - Luyện tập về tính chất hóa học của muối
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 10 - Một số muối quan trọng
Trần Hạo Nam
4 lượt xem
SBT - Một số muối quan trọng ( học thử )
Trần Hạo Nam
4 lượt xem
Bài 11 - Phân bón hóa học
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 12 - Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ - Học thủ
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 12 - Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 13 - Luyện tập chương 1 - Các loại hợp chất vô cơ - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 13 - Các loại hợp chất vô cơ - tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 15 - Tính chất vật lý của kim loại
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 16 - Tính chất hóa học của kim loại
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 16 - Tính chất hóa học của kim loại - Tiết 2 ( dạng tăng giảm khối lượng )
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 17 - Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 18 - Nhôm - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 18 - Nhôm - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 19 - Sắt ( Fe)
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 20 - Hợp kim của sắt : Gang , thép
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 20 - Hợp kia của sắt - Gang, thép - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 21 - Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 22 - Luyện tập chương 2 - Kim loại - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 22 - Luyện tập chương 2 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 22 - Luyện tập chương 2 - Tiết 3
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 25 - Tính chất của phi kim
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 26 - Clo - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 26 - Clo - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 27 - Cacbon
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 28 - Các oxit của cacbon
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Ôn tập học kì 1 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Ôn tập học kì 1 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Giải đề thi học kì 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Ôn tập học kì 1 - Tiết 3
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Axit cacbonic và muối cacbonat
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 30 - Silic và công nghiệp silicat
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 31 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Lý thuyết
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Dạng toán về hiệu suất
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 31 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài tập
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 32 - Luyện tập chương 3
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Chuyên đề 3 - Hóa hữu cơ - Tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 34 - Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Chuyên đề 1 - Tiết 2 - Học thử
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Chuyên đề 2 - Nhận biết hợp chất hữu cơ - Tiết 2 - học thử
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 35 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 35 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 36 - Metan ( CH4 )
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 37 - Etilen - C2H4
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Hóa hữu cơ - Chuyên đề 3 - Tìm công thức của HCHC - Học thử
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 38 - Axetilen - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 38 - Axetilen - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 39 - Benzen - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 39 - Benzen - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 40 - Dầu mỏ và khí thiên nhiên - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 40 - Dầu mỏ và khí thiên nhiên - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Chuyên đề 3 - Dạng tìm công thức phân tử - Tiết 9 - Học thử
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 41 - Nhiên liệu
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 42 - Luyện tập chương 4 - Hidrocacbon, nhiên liệu
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 44 - Rượu etylic - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 44 - Rượu etylic - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 45 - Axit axetic - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 46 - Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 45 - Axit axetic - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 46 - Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 45 - Axit axetic - Tiết 3
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 47 - Chất béo
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 48 - Luyện tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 48 - Luyện tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 50 - Glucozơ
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 51 - Saccarozơ
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 52 - Tinh bột và xenlulozơ
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 53 - Prôtein
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 54 - Polime
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 56 - Ôn tập cuối năm - tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 56 - Ôn tập cuối năm - tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Bài 56 - Ôn tập cuối năm - tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 56 - Ôn tập cuối năm - tiết 5
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Bài 56 - Ôn tập cuối năm - tiết 4
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Học kì 2 - Đề thi số 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Học kì 2 - Đề thi số 2 - tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Hóa học lớp 9 - Học kì 2 - Đề thi số 2 - tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Đề tuyển sinh - Phần vô cơ - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Đề tuyển sinh - Phần vô cơ - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Đề tuyển sinh - Phần vô cơ - Tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Đề tuyển sinh - Phần vô cơ - Tiết 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 1- Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 1 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 1- Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 1 - Tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 1 - Tiết 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 2 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 2 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 2 - Tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 2 - Tiết 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 5
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học kì 2 - Giải đề tuyển sinh thi vào lớp 10 - Đề 3 - Tiết 6
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Thi học kì 1 - năm học 2018 - 2019 - Đề 1 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Thi học kì 1 - năm học 2018 - 2019 - Đề 1 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Thi học kì 1 - năm học 2018 - 2019 - Đề 2 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Thi học kì 1 - năm học 2018 - 2019 - Đề 2 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Kiểm tra 1 tiết tuần 5 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Kiểm tra 1 tiết tuần 5 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Kiểm tra 1 tiết tuần 10
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Mất gốc hóa - Cực hay
Trần Hạo Nam
3 lượt xem
Đề thi học kì 1 - năm học 2019 - 2020 - Đề 1 - Tiết 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Đề thi học kì 1 - năm học 2019 - 2020 - Đề 1 - Tiết 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Đề thi học kì 1 - năm học 2019 - 2020 - Đề 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Hóa Học Lớp 9
06/04/2020 - 611 lượt xem
Khối lớp: Lớp 9
Phân loại: Hóa học
Giá: Miễn phí
Hóa Học Lớp 9

0 bình luận