Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Bài 1 - Sự điện li - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 2 - Axit ,bazơ và muối - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 2 - Axit ,bazơ và muối - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 3 - Sự điện li của nước - PH - Chất chỉ thị axit, bazơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 3 - Sự điện li của nước - PH - Chất chỉ thị axit, bazơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 4 - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 4 - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 4 - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 5 - Luyện tập - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 5 - Luyện tập - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 5 - Luyện tập - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 7 - Nitơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 7 - Nitơ - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 8 - Amoniac và muối amoni - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 7 - Nitơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 8 - Amoniac và muối amoni - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 8 - Amoniac và muối amoni - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 9 - Axit nitric và muối nitrat - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 9 - Axit nitric và muối nitrat - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Bài 9 - Axit nitric và muối nitrat - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 9 - Axit nitric và muối nitrat - Tiết 4
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 9 - Axit nitric và muối nitrat - Tiết 5
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 10 - Photpho - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 10 - Photpho - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 10 - Photpho - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 11 - Axitphotphoric và muối photphat - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 11 - Axitphotphoric và muối photphat - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 11 - Axitphotphoric và muối photphat - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 12 - Phân bón hóa học - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 12 - Phân bón hóa học - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 13 - Luyện tập về tính chất của nitơ và photpho - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 13 - Luyện tập về tính chất của nitơ và photpho - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 13 - Luyện tập về tính chất của nitơ và photpho - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 15 - Cacbon - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 15 - Cacbon - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 16 - Hợp chất của cacbon - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 16 - Hợp chất của cacbon - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 16 - Hợp chất của cacbon - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 17 - Silic và hợp chất của silic - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 17 - Silic và hợp chất của silic - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 17 - Silic và hợp chất của silic - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 18 - Công nghiệp silicat - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 18 - Công nghiệp silicat - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 19 - Luyện tập về cacbon và silic - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 19 - Luyện tập về cacbon và silic - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 19 - Luyện tập về cacbon và silic - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 20 - Mở đầu về hóa hữu cơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 20 - Mở đầu về hóa hữu cơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 21 - Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 21 - Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 21 - Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 21 - Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 22 - Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 22 - Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 22 - Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 23 - Phản ứng hữu cơ - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 23 - Phản ứng hữu cơ - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 24 - Luyện tập - Phản ứng hữu cơ, CTPT và CTCT - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 24 - Luyện tập - Phản ứng hữu cơ, CTPT và CTCT - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 25 - ANKAN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 25 - ANKAN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 25 - ANKAN - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 26 - XICLOANKAN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 26 - XICLOANKAN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 27 - ANKAN VÀ XICLOANKAN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 27 - ANKAN VÀ XICLOANKAN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 28 - Bài thực hành 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 29 - ANKEN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 29 - ANKEN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 29 - ANKEN - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 30 - ANKAĐIEN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 30 - ANKAĐIEN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 30 - ANKAĐIEN - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 31 - Luyện tập về ANKEN và ANKAĐIEN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 31 - Luyện tập về ANKEN và ANKAĐIEN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 32 - ANKIN - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 32 - ANKIN - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 32 - ANKIN - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 32 - ANKIN - Tiết 4
Phùng Đại Nghĩa
3 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 33 - Luyện tập về ankin - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 33 - Luyện tập về ankin - Tiết 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 33 - Luyện tập về ankin - Tiết 3
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 34 - Bài thực hành 4 - Điều chế và tính chất của C2H4 và C2H2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 35 - Benzen và đồng đẳng . Một số hiđrocacbon thơm khác - Tiết 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa học lớp 11 - Bài 33 - Luyện tập về ankin - Tiết 4
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Hóa Học Lớp 11
06/04/2020 - 638 lượt xem
Khối lớp: Lớp 11
Phân loại: Hóa học
Giá: Miễn phí
Hóa Học Lớp 11

0 bình luận